Obchodní podmínky

Reklamační řád a  všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět

1.1 Tyto Všeobecné podmínky definují vztah mezi prodávajícím a zákazníkem . Zákazník objednáním zboží souhlasí se zněním těchto VOP.

1.2 Zákazník akceptuje při objednávce dodací a platební podmínky prodávajícího. Objednávka může být provedena formou e-mailu,telefonicky, písemně, nebo objednávkovým formulářem stránek. Objednávka musí obsahovat seznam zboží a telefon objednavatele, v případě firmy IČO a DIČ.

2. Ceny, dodání

2.1 Ceny jsou uvedeny v Kč, bez nákladů na dopravu a pojištění. Doprava bude účtována zákazníkovi . Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, případně na speciální cenovou nabídku pro velkoodběratele.

2.2 Zpožděná dodávka neopravňuje zákazníka k náhradě škody, u jednotlivých objednávek může dojít k prodloužení dodací lhůty.

2.3 Ceny montáží individuálně zhotovených budou stanoveny dohodou. Zákazník potvrzením objednávky souhlasí s navrženou cenou a zavazuje se k odběru objednaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou platbu zálohy před započetím montáže. Prodávající má nárok na náhradu škody až do výše zálohy , pokud zákazník ustoupí od objednávky.

2.4 Výhradním vlastníkem zboží je až do okamžiku zaplacení prodávající.

3. Platební podmínky, povinnosti smluvních stran

3.1 Zákazník je povinen uvést všechny relevantní údaje o sobě , případně své firmě a to včetně jejich aktuálních změn. V případě porušení této povinnosti má prodávající nárok na náhradu škody z toho vyplývající.

3.2 Zákazník vysloveně souhlasí s vyhledáváním, zpracováním a využíváním osobních dat pro účel realizace objednávek a informování o produktech. Tyto údaje nebudou dále postupovány žádným neoprávněným osobám.

4. Ostatní

4.1 Za újmy na majetku a zboží, které budou zapříčiněny neodborným zacházením, nepřebírá prodávající odpovědnost. Tímto nejsou dotčeny zákonem stanovené předpisy týkající se ochrany spotřebitele.

4.2 Kupující se zavazuje užívat zboží v souladu se všemi zákonnými ustanoveními v té které zemi, prodávající nenese právní odpovědnost za způsob použití.

4.3 Prodávající poskytuje po dobu dvou let záruku ( u některého zboží 5 let ) na dodané zboží. V žádném případě se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, či mechanickým poškozením.

4.4 Oprávněná reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, po dohodě se zákazníkem – opravou, dodáním jiného zboží nebo vrácení adekvátní částky.

5. Závěrečná ujednání

5.1 Tyto VOP a RŘ může prodávající kdykoliv měnit bez udání důvodů a bez dodržení lhůty k vykonání změny.

5.2 Pokud některé ujednání těchto VOP později ztratí účinnost, nebude dotčena účinnost ostatních ujednání.


Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní/Vážený pane,

 v souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), sdělujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme. Níže uvádíme informace, na které máte právo dle čl. 15 GDPR:

    a) Účel zpracování: Osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky či nezávazné poptávky zákazníka. Veškerá data jsou šifrovaná a v žádném případě nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám.
    b) Kategorie dotčených osobních údajů: Jméno a příjmení – nutné k identifikaci kupujícího během doručení.

Adresa – je nutná pro vystavení dokladu a pouze v případě, že objednávku kupující chce doručit na konkrétní adresu, v ostatních případech je nepovinná.

Telefon – je nutný pro informování zákazníka vybraným dopravcem, v době doručování zásilky. Dále se využívá v případech, kdy by se vyskytly nějaké komplikace s vyřizováním poptávky nebo doplnění informací o vozidle.

Email – na email dorazí shrnutí objednávky a zároveň i potvrzení, jakmile bude objednávka vyřízena. Dále se využívá v případech, kdy by se vyskytly nějaké komplikace s vyřizováním nebo doručením objednávky.


CarSecurityCZ s.r.o.

Za zastávkou 373
111 01, Praha 10
ič : 14078805
dič : CZ14078805

www.carsecurity.cz

 

CarSecurity.cz  Za Zastávkou 373, 111 01, Praha 10